CSB

CHƯƠNG TRÌNH

Thời gian
Nội dung
8:45 - 9:00
Khách tham dự truy cập Zoom
9:00 - 9:10
Thử thách game Kahoot với những phần quà hấp dẫn
9:10 - 9:15
Chào mừng & Giới thiệu chương trình
9:15 - 11:20
Hội thảo trực tuyến
11:20 - 11:30
Thử thách game Kahoot với những phần quà hấp dẫn
11:30 - 11:40
Quay số May mắn
11:40
Kết thúc chương trình